wejście w proces rozwoju

Projekt skierowany jest do mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać firmę i poprawiać  efektywność biznesową. Oferujemy wsparcie doradcy, który we współpracy z kadrą kierowniczą przedsiębiorstwa, przeprowadzi analizę potrzeb rozwojowych firmy, pomoże określić kierunki rozwoju i  cele strategiczne firmy, a także czynniki sukcesu i drogę do realizacji założonych celów. W efekcie współpracy z doradcą, każda z firm, uczestnicząca w projekcie otrzyma dokument - Plan Rozwojowy, który stanowić  będzie drogowskaz, wskazujący ścieżkę do realizacji założonych celów strategicznych. Po przekazaniu Planu Rozwojowego, nasz doradca będzie służył wsparciem przy jego wdrożeniu i  realizacji.

 

Które z podmiotów mogą wziąć udział w projekcie?

Najprościej można to określić poprzez kod PKD prowadzonej działalności. Jeśli firma prowadzi działalność, w którymś z poniższych obszarów - serdecznie zapraszamy!

 

19- Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,

20- Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,

26- Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,

27- Produkcja urządzeń elektrycznych,

28- Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych,

33- Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn oraz urządzeń,

35- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,

37- Odprowadzenie i oczyszczanie ścieków,

38- Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów: odzysk surowców,

39- Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,

42- Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,

49- Transport lądowy oraz transport rurociągowy,

50- Transport wodny,

51- Transport lotniczy,

61- Telekomunikacja,

62- Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,

63- Działalność usługowa w zakresie informatyki,

71- Działalność w zakresie architektury i inżynierii: badania i analizy techniczne,

72- Badania naukowe i prace rozwojowe,

74- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

+10 dodatkowych miejsc dla firm, których profil działalności nie odnosi się do wyżej wymienionych numerów PKD.

 

 

 

Aby przystąpić do projektu i wypracować wspólnie z doradcą Plan Rozwojowy dla przedsiębiorstwa,

muszą Państwo przejść następujące etapy rekrutacji:

 

 

strategia rozwoju firmy

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego


Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi rozpoczęcie procesu rekrutacji Państwa firmy do projektu. Formularz składa się z dwóch części. Pierwsza część pozwala na wstępną weryfikację kryteriów formalnych, umożliwiających uczestnictwo w projekcie. Druga część formularza ma na celu określenie preferowanych form współpracy z doradcą, zasad tej współpracy i sposobu realizacji projektu w Państwa firmie. Po weryfikacji formularza zgłoszeniowego, otrzymacie Państwo informację o możliwości przystąpienia do projektu. W przypadku pozytywnej weryfikacji formularza zgłoszeniowego, przechodzicie Państwo do kroku 2.

 

Pliki do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy.doc

 

 

 

doradztwo strategiczne

Złożenie dokumentów formalnych


W związku z faktem, iż w ramach projektu udzielana jest pomoc de minimis, zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Ponadto, aby zweryfikować status przedsiębiorstwa wypełniają Państwo na tym etapie rekrutacji oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP. Wypełnienie przez Państwa dokumentów ma na celu potwierdzenie spełnienia zadeklarowanych w formularzu zgłoszeniowym kryteriów formalnych uczestnictwa.

 

Pliki do pobrania:
Formularz_informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP.doc

 

 

 

umowa na doradztwo

Podpisanie umowy na świadczenie usług doradczych

Ostatnim etapem rekrutacji jest podpisanie umowy na świadczenie usług doradczych, stanowiące zobowiązanie do udziału w projekcie. Umowa  reguluje warunki świadczenia usług w ramach projektu oraz wskazuje prawa i obowiązki stron. Wzór umowy na świadczenie usług doradczych dostępny jest poniżej.

link

 

 

efs pomorskie

Rozpoczęcie współpracy z doradcą i opracowanie własnego Planu Rozwojowego

Po ustaleniu harmonogramu spotkań, możecie Państwo rozpoczynać pracę nad własnym Planem Rozwojowym.

 

Aby uzyskać więcej szczegółów na temat udziału w projekcie,
prosimy Państwa o kontakt!

 

 

 

 

Pracodawcy Pomorza , wraz z  Trigonum Sp. z o.o. realizują projekt pn. „"Zarządzanie strategiczne pomorskich MMŚP sektora Inteligentnych Specjalizacji". Celem realizowanego projektu jest poprawa w perspektywie 2 lat od rozpoczęcia projektu efektywności biznesowej 89  firm z sektora MMŚP Regionu Pomorskiego, poprzez wypracowanie i wdrożenie we współpracy z partnerami społecznymi Strategii Rozwoju, zawierających cele strategiczne tych przedsiębiorstw.

Rezultatem bezpośrednim projektu będzie przygotowanie i wdrożenie 89 Strategii Rozwoju, zawierających cele strategiczne przedsiębiorstw, a rezultatem długofalowym – poprawa efektywności biznesowej poprzez osiągnięcie tych celów w kluczowych dla przedsiębiorstw obszarach.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


dane kontaktowe

tel. (+48) 58 341 94 93
email: biuro@trigonum.pl


Copyright: Strategicznie Doskonali. Projekt i realizacja: PodisPromotion